İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çapraz bağlanmış kolloidal zeolit katalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Yasemin İLHAN, Ayşe ERDEM-ŞENATALAR, Ferdi SCHÜTH

Özet


Kolloidal ya da nanoboyutlu zeolitler geniş dış yüzey alanlarıyla son yıllarda çok fazla ilgi çekmeye başlamışlardır. Konuyla ilgili literatürde, zeolit sentez çözeltisinin içinde başlangıçta birkaç nanometre boyutunda zeolit parçacıklarının dahi bulunabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada, sentezlenen zeolit (silikalit-1, ZSM-5) taneciklerinin 1,7-dikloro-oktametil-tetrasiloksan yardımıyla çapraz bağlanması yoluyla, çok geniş dış yüzey alanına ve mikro-mezogözenekli yapıya sahip katalitik malzemeler hazırlanmıştır. Örnekler, N2 adsorpsiyonu X-ışını kırınımı, TEM ve 29Si MAS NMR yöntemleri ile karakterize edilmiş, zeolit kristallerinin dış yüzeylerindeki zayıf asit merkezlerde yürüyen, siklohekzanon oksimden Beckmann dönüşmesi yoluyla ε-kaprolaktam eldesi reaksiyonunda test edilmiştir. Çapraz bağlama sonucunda, zeolitin mikrogözeneklerine ek olarak bir mezogözenek yapısı yaratılabildiği ve katalitik aktivitelerin önemli oranda artırılabildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolloidal Zeolit, çapraz bağlama,Beckmann dönüşmesi, kaprolaktam.