İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi

Gürsel YANIK, Bektaş UZ, Fahri ESENLİ

Özet


Çalışma alanı (Turgutlu/Manisa) Batı Anadolu’nun merkezi bölümünde, Gediz Grabeni içerisinde yer almaktadır. Bölgedeki temel kaya birimleri; Menderes Masifi ve İzmir-Ankara zonuna ait kayaçlardır. Gediz grabeni asimetrik bir graben olduğu için, Turgutlu havzasının kuzey ve güney bölümlerinde yer alan Neojen yaşlı çökeller farklılık gösterirler. Çalışma alanında Alt-Orta Miyosen devresi Turgutlu formasyonu ile temsil edilir. Pliyosen devresi çalışma alanının kuzey kesiminde Kanlıtepe formasyonu güney bölümünde ise Halilbeyli formasyonu tarafından temsil edilir. Çalışma alanının en genç Neojen çökellerini ise güney bölümde görülen fluviyal kaba kırıntılılardan oluşan Pliyosen-Pleyistosen yaşlı Kupyartepe formasyonu oluşturmaktadır. Normal faylar çalışma alanındaki çökel istifin konumunu büyük ölçüde denetlemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Gediz grabeni, Turgutlu, Neojen çökelleri.

 


Tam Metin: PDF