İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerin risk temelli analitik modellenmesi

Metin ÇELİK, Ata BİLGİLİ, Y. İlker TOPÇU

Özet


Gemi işletmeciliği faaliyetleri uluslararası platformda, yüksek rekabet koşulları altında ve her geçen gün yükselen öz-denetim olgusu gibi kısıtlar altında yürütülmektedir. Bu tür kısıtlar, gemi işletmeciliğinde profesyonel anlayışa geçişe ve yenilikçi yürütme faaliyetlerine sürekli gelişim hedefi ile yönelimi tetikler. Son yıllarda, sertifikalandırma kuruluşları ve denizcilik danışmanlık grupları gemi işletmeciliği idarecilerine Entegre Yönetim Sistemini (EYS) ileri bir çözüm aracı olarak önermektedir. Gemi işletmeciliğinde EYS uygulamalarının kapsamı uluslararası tanınmış standartların gemi güvenliği ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ile ilgili zorunlu denizcilik kurallarıyla birleştirilmesi esası üzerinedir. Bu noktada, standart gereksinimlerinin uyumluluğu ve ilgili kuralların gemi işletmeciliği yönetim organizasyonuna entegrasyonu iki temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma ile Bulanık Bilgi Aksiyomu (BBA), Hata Ağacı Analizi (HAA), Analitik Ağ Süreci (AAS) ve diğer başlıca Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV) yöntemlerini de içeren bir Risk Bütünleşik Karar Destek Sistemi (RBKDS) geliştirildi. RBKDS, Veri Tabanlı Yönetim Sistemi (VTYS), Model Esaslı Yönetim Sistemi (MEYS), BBA esaslı Model Seçim Arayüzü (BBA-MSA), Entegre Süreç Yönetim Modülü (ESYM), İdari Karar Verme Modülü (IKVM) ve Risk Kontrol Ve Yönetim Modülü (RKYM) gibi unsurların bütünleştirilmesi ile oluşmuştur. Tamamlanan prototip uygulama ile RBKDS’ın EYS’nin süreç temelli entegrasyonu ve gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerin risk temelli analitik çözümü konusunda gemi işletmeciliği idarecilerini destekleyen nitel çıktılar ortaya koyduğu görülmüştür. Süreç idaresi prosedürlerinin yeniden tasarımına karar desteğinin yanı sıra, RBKDS, ayrıca farklı standartlar arası uyumsuzluk risklerini de göz önünde bulundurarak yönetimsel süreçler üzerine etkin karar vermeyi sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gemi işletmeciliği, karar destek sistemi, entegre yönetim sistemi.


Tam Metin: PDF