İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 4 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesinin tarihçesi (Fakülte haline gelinceye kadar)

M. Münir ÜLGÜR

Özet


Elektrik-Elektronik Fakültesinin kurulmasında en önemli etken İstanbul Darülfünunun lağvıdır. İstanbul Darülfünunu 31 Mayıs 1933 tarihinde neşredilen 2252 sayılı kanuna dayanılarak 31 Temmuz 1933 tarihinde bütün müesseseleri ve kadrosu ile lağvedildi. Aynı kanunun 2. maddesi, Maarif Vekaletinin (Milli Eğitim Bakanlığı) "İstanbul Üniversitesi" adı altında yeni bir müessese kurulması ve teşkiline ait kanun layihasını en geç 1 Nisan 1934 tarihine kadar Büyük Millet Meclisine tevdi etmesi şeklinde idi.

 

Bu kanunun 3. maddesinde ise, Nafıa Vekaletine (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı olan "Yüksek Mühendis Mektebi" ve İktisat Vekaletine bağlı "Yüksek Ticaret Mektebi" ni İstanbul Üniversitesi teşkilatı arasına almaya İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) mezundur, denilmekteydi.

 

Yukarıda sözü edilen kanun ile lağvedilen İstanbul Darülfünunu yerine yeniden teşkilatlanan İstanbul Üniversitesi 1934 yılında açıldı. Fakat yine aynı kanunun 3. maddesi gereğince Yüksek Mühendis Mektebinin İstanbul Üniversitesine bağlanmasına İcra Vekilleri Heyeti karar vermedi.


Tam Metin: PDF