İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 3 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Basınçlı liç ile Küre masif zengin bakır cevherinden metalik değerlerin kazanımı

K. Tahsin PEREK, Fatma ARSLAN

Özet


Bu çalışmada, Küre masif zengin bakır cevherinin basınç altında liçi çalışılmıştır. Deneylerde süre, sıcaklık, oksijen kısmi basıncı, katı konsantrasyonu, asit konsantrasyonu ve katalizör olarak gümüş iyonları ilavesinin metal çözünme verimleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Optimum çözündürme koşulları 160°C sıcaklık, 0.4 M başlangıç H2SO4 konsantrasyonu, 20 bar oksijen kismi basıncı, 50 g/l katı konsantrasyonu ve 120 dak liç süresi olarak belirlenmiştir. Bu koşullarda bakır %95, kobalt %70 ve çinko %97 verimle çözeltiye alınabilmiştir. Ortama az miktarda gümüş iyonları ilavesinin liç prosesini hızlandırıcı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bakır çözünme kinetiği incelenmiş ve çözünme reaksiyonunun aktivasyon enerjisi 52,74 kJ/mol olarak bulunmuştur. Bu değer reaksiyonun difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalkopirit, bakır cevheri, basınçlı liç.


Tam Metin: PDF