İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 3 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Doğal kireçtaşları ve dolomitlerin aktivasyonu

Ayşe ARİFOĞLU, Ayşegül ERSOY-MERİÇBOYU

Özet


Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan kükürt oksitler, atmosferdeki en önemli kirleticilerdendir ve bu kirleticiler sadece canlı organizmaya değil, toprak, su ve diğer doğal kaynaklara da ciddi zararlar vermektedir. Bu nedenle, baca gazlarının atmosfere verilmeden önce temizlenmesi ve kükürt oksitlerin atmosferdeki derişiminin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Kireçtaşı ve dolomit gibi doğal sorbentler kömürün yakılmasından kaynaklanan kükürt oksitlerin giderildiği proseslerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sorbentlerin çeşitli desülfürizasyon proseslerindeki kullanım verimlilikleri düşük olduğu için sülfatasyon öncesi aktiflenmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin değişik yörelerinden toplanmış olan 6 kireçtaşı ve 4 dolomit numunesi kalsinasyon ve hidratasyon yoluyla aktiflenmiş ve aktivasyon işleminin sorbentlerin özelliklerine olan etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kireçtaşı, dolomit, aktivasyon.


Tam Metin: PDF