İTÜDERGİSİ/d, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sefer süresince meydana gelen yük değişimlerinin gemilerin stabilitesi üzerindeki etkileri

Metin TAYLAN

Özet


Denizde seyreden gemilerin davranışları statik olarak veya rüzgar, dalga gibi parametreleri de sistemin içine alacak biçimde yarı-statik olarak incelenir. Sefer esnasında gemilerin statik ve dinamik hareketleri, yük durumundaki değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu değişikliklerin, uluslararası kuruluşların koyduğu kriterler çerçevesinde olması gerekir. Bu çalışmada, gemi stabilitesi, sefer sırasında meydana gelen yükleme değişiklikleri dikkate alınarak statik ve dinamik halde incelenmiştir. Statik analiz konvansiyonel metodlarla gerçekleştirilirken, dinamik analiz ise bilgisayar programı destekli, güvenilir ve lineer olmayan bir yalpa hareketi modeli yardımıyla yapılmıştır. Stabilite performansının gemi tiplerine göre değişimini görmek amacıyla dört farklı gemi seçilmiştir. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Duffing denklemi, lineer olmayan hareketler, yalpa, gemi dinamiği.

 


Tam Metin: PDF