İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 1 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Puzolanik malzemelerin betonun mekanik özelikleri ve klor iyonu yayınımına etkisi

Özkan ŞENGÜL, Mehmet Ali TAŞDEMİR, Odd E. GJØRV

Özet


Yapılan deneysel çalışmada iki farklı seri beton üretildi. İlk seri betonlarda; portland çimentosu ince öğütülmüş F tipi uçucu kül ile yerdeğiştirildi, ikinci seri betonlarda ise çimentonun yerdeğiştirilmesi ince öğütülmüş yüksek fırın cürufu ile yapıldı. Çalışmanın ilk bölümünde ince öğütülmüş (Blaine özgül yüzeyi 604 m2/kg) uçucu kül miktarının betonun basınç dayanımına ve hızlı klor geçirimliliğine etkisi incelendi. Sabit 0.35 su/bağlayıcı oranında betonlar üretilerek her üretimdeki toplam bağlayıcı madde miktarı sabit tutuldu ve uçucu kül çimento ile %70’e kadar yerdeğiştirilerek kullanıldı. Uçucu külün çimentoyla yerdeğiştirilmesi bire bir ağırlık esasına göre ve %10’luk adımlarla yapıldı. Üretilen betonların çeşitli yaşlarındaki basınç dayanımları bulundu. Bu betonların üzerinde ayrıca ASTM C 1202 standardına göre hızlı klor geçirimlilik deneyleri de yapıldı. Çimentonun % 40 oranında ince uçucu külle yerdeğiştirilmesi durumunda beton basınç dayanımları yaklaşık aynı oldu. Betonda ince öğütülmüş uçucu kül kullanımı ile klor geçirimlilikleri önemli ölçüde azaldı. Çalışmanın ikinci bölümünde ise; aynı su/çimento oranına sahip betonlarda, çimento ince öğütülmüş yüksek fırın cürufu ile %40, %60 ve %80 oranlarında yerdeğiştirildi. Blaine özgül yüzeyi 5000 cm2/gr olan cürufun çimentoyla yerdeğiştirmesi yine bire bir ağırlık esasına göre yapıldı. Üretilen bu betonlarda ise klor iyonu yayınımı ve elektriksel özdirenç deneyleri yapıldı. Elde sonuçlar cüruf ilave edilmesinin betonların klor iyonu geçirimliliklerinin önemli oranda azalttığını ortaya koydu. Cüruf içeren betonların elektriksel özdirençleri de, sadece portland çimentosu ile üretilen betonlara göre büyük oranlarda arttı. Elektriksel özdirenç ölçümlerinin, yapı inşaa sürecinde, elde edilen beton klor geçirimliliklerinin izlenmesi ve kalite kontrolü için uygun bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

  

Anahtar Kelimeler: Puzolan, mekanik özelikler, dürabilite, klor yayınımı, elektriksel özdirenç.


Tam Metin: PDF