İTÜDERGİSİ/e, Cilt 19, Sayı 1-2 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Demir(II), demir(III) ve hidrojen peroksit gibi işletme parametrelerinin petrol endüstrisi atıksularının arıtımına etkisi

Rukiye ÖZTEKİN, Delya SPONZA

Özet


Bu çalışmada, ortam koşulları (25oC), artan sonikasyon süresi, sonikasyon sıcaklığı, demir (II) (Fe+2), demir (III) (Fe+3) ve hidrojen peroksit (H2O2) konsantrasyonlarının bir petrokimya endüstrisi atıksu arıtma tesisinin havalandırma tankı girişinden alınan atıksuya etkisi incelenmiştir. On yedi poliaromatik hidrokarbon (PAH) ve akut toksisite (EC50) giderim verimleri gözlenmiştir. Deneyler, sonikasyon frekansı 35 kHz, sonikasyon gücü 640 W, sonikasyon sıcaklıkları 25oC, 30oC ve 60oC’ye ayarlanabilen bir sonikatörde gerçekleştirilmiştir. Petrokimya endüstrisi atıksuyuna sırasıyla,  artan sonikasyon süresi (0 dakika, 60 dakika, 120 ve 150 dakika), sonikasyon sıcaklığı (25oC, 30oC ve 60oC), Fe+2 (2 mg/L, 8 ve 20 mg/L), Fe+3 (10 mg/L, 20 ve 50 mg/L) ve H2O2 (100 mg/L, 500 ve 1000 mg/L) konsantrasyonlarının etkileri incelenmiştir. Toplam PAH’lar bir gaz kromatografı-kütle spektrofotometrisiyle (GC-MS) analizlenmiştir. %79.65, %96.90, %96.90, %98.56, %96.76 ve %98.04 maksimum toplam PAH giderim verimleri sırasıyla, 25oC’de ortam sıcaklığında 150 dak. sonikasyon süresi sonunda, 60oC sıcaklıkta 150 dak.’lık sonikasyon süresi sonunda, 20 mg/L Fe+2, konsantrasyonunda 60oC’de, Fe+3 içermeyen kontrolde ve 50 mg/L Fe+3 konsantrasyonunda 60oC’de, 150 dak. sonikasyon süresi sonunda ve H2O2 içermeyen kontrolde ve 2000mg/L H2O2 konsantrasyonunda 60oC sıcaklıkta 150 dak.’lık sonikasyon süresi sonunda gözlenmiştir. Tek başına sonikasyonun  Fe+2, Fe+3  ve H2O2 içermeyen kontrol örneklerinde maksimum toplam PAH giderimini sağladığı gözlenmiştir.  Daphnia magna ile yapılmış olan akut toksisite testlerinde, EC50  değerlerinin (Daphnia magna sayısının %50 sini inhibe eden PAH konsantrasyonu) sonikasyon süresi ve sıcaklık arttıkça azaldığı gözlenmiştir. En yüksek akut toksisite giderimleri 150 dakikalık sonikasyon süresi sonunda elde edilmiştir. Yine en yüksek akut toksisite verimlerine en düşük Fe+2 (2 mg/L), Fe+3  (10 mg/L) ve  H2O2 (100 mg/L) konsantrasyonlarında ulaşılmıştır. EC50 değerleri sırasıyla başlangıç 102.74 mg/L’den 150 dak. sonunda EC4 =16.73 mg/L’ye, EC4 =16.83 mg/L’ye, ve, EC2 =4.34 mg/L’ye düşmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Daphnia magna, petrokimya endüstrisi atıksuyu, poliaromatik hidrokarbon, sonikasyon, demir (II) iyonu, demir(III) iyonu.

 


Tam Metin: PDF