İTÜDERGİSİ/e, Cilt 16, Sayı 1-3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İçme suyu kaynaklarındaki doğal organik maddelerin zenginleştirilmiş koagülasyon yöntemi ile giderilmesi

Vedat UYAK, İsmail TORÖZ

Özet


İçme suyunda klorlama işlemi süresince, klor doğal organik maddelerle (DOM) reaksiyona girerek trihalometan (THM) ve haloasetik asit (HAA) gibi insan sağlığına zararlı olduğu belirtilen dezenfeksiyon yan ürünlerini (DYÜ) meydana getirir. Zenginleştirilmiş koagülasyon metodu, sudaki organik maddeyi gidererek içme suyundaki DYÜ oluşumunu azaltan bir arıtma tekniğidir. Bilimsel olarak, organik maddenin koagülasyonla giderilmesi, sudaki DOM’un  konsantrasyonuna, DOM’un kimyasal yapısına ve bileşimine, koagülant türüne, koagülant dozuna ve koagülasyon pH'ına bağlıdır. Günümüzde, içme suyu arıtma tesislerinin en önemli problemlerinden biri sudaki DOM’u minimize etme konusunda güçlüklerle karşılaşmalarıdır. Alüminyum sülfat ve demir klorür  DOM’u iki genel mekanizma ile giderebilmektedirler. Birinci mekanizmada DOM alüminyum ve demir hidroksit flokları üzerinde adsorbe edilir. İkinci mekanizmada ise çözünmez kompleksler oluşturularak, flokların su ortamından uzaklaştırılması sağlanır. Humik ve fulvik asitler alüminyum hidroksit veya demir hidroksit çökeltisinin oluşumundan önce, çoğu pH şartlarında çok güçlü kuvvetli ligant gibi davranan demir ve alüminyum katyonik türleri ile öncelikle kompleks oluşturmaktadırlar. Bu adsorbsiyon işlemi katılar ile birlikte çözünebilen kompleksleri de içerir. İkinci mekanizma, metal komplekslerinin oluşumu için ligant görevi yapan DOM’un asiditesinden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı İstanbul’un en önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olan  Büyükçekmece Gölü suyunda zenginleştirilmiş koagülasyon  ile jar testi deneyleri gerçekleştirerek, zenginleştirilmiş koagülasyon  prosesinin ÇOK, UV254, ve THM oluşum potansiyeli (THMOP) arıtma verimi belirlemeye çalışmaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Doğal organik maddeler, dezenfeksiyon yan ürünleri, zenginleştirilmiş koagülasyon.

Tam Metin: PDF