İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hacimli esterik sübstitüentler içeren ftalosiyaninler

M. Kasım ŞENER, Makbule BURKUT KOÇAK, Ali CİHAN

Özet


Trikarbetoksietil ve naftil-malonik ester sübstitüe ftalosiyaninler, dietil-(3,4-disiyanofenil)malonat’ ın potasyum tuzu ile bromoasetikasit etil esteri ve 1-(klorometil)naftalin’in reaksiyonu sonucu hazırlanmış yeni iki farklı ftalonitril türevi ile ilgili metal tuzlarının reaksiyonu sonucu elde edilmiştir. 2,9,17,23-Tetra-((1,1,2-(trikarbetoksi-etil))-ftalosiyaninato palladyum (II) (2) bileşiğinin hidrolizi sonucu süksinik asit sübstitüe ftalosiyanin türevi hazırlanmıştır. Bu bileşiğin su içerisinde farklı pH’larda alınan UV-Vis spektrumunda pH » 12’ de monomerik ve dimerik türlerin her ikisinin de olduğu pH » 6’ da ise bir tek dimerik türün bulunduğu gözlenmiştir. Ayrıca 1 bileşiğinin DBU varlığında pentanol içerisinde siklotetramerizasyonu sonucu transesterifikasyona uğramış metalsiz ftalosiyanin türevi elde edilmiştir. Sentezlenen yeni bileşiklerin yapısı elementel analiz, FT-IR, UV-Vis, EI-MS, FAB-MS, 1H-NMR, 13C-NMR yöntemleri ile aydınlatılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Ftalosiyanin, naftalen, ftalonitril, palladyum, kobalt, bakır.


Tam Metin: PDF