İTÜDERGİSİ/a, Cilt 7, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Ülkesel koşullar bağlamında sürdürülebilir yapım

Ercan HOŞKARA, Yıldız SEY

Özet


“Sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir kalkınma” kavramları, 20. yüzyılın sonlarından itibaren, yaşamımızın her düzeyinde karşımıza çıkmakta olan iki güncel, kavramdır. Bu kavramların, doğrudan doğal ve yapılaşmış çevreyle ilgili olduğu düşünüldüğünde, mimarlık alanındaki ve inşaat sektöründeki yansımaları, anlamları ve kullanımları önem kazanmaktadır. Bu önem doğrultusunda, “sürdürülebilir yapım” kavramı, gerek bir süreç gerekse bir yöntem olarak gündeme gelmektedir. Günümüzde, doğal ve yapılaşmış çevrede, özellikle kentsel ölçekte olmak üzere tüm insan yerleşimlerinde küresel boyutlarda rastlanan çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar; gelişmiş ülkelerde ‘çevresel öncelikli’, gelişmekte ve/veya az gelişmiş ülkelerde ise ‘ekonomik ve sosyal öncelikli’ olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte küresel düzeydeki bu çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara ve olumsuz koşullara çare olarak, “sürdürülebilir kalkınma” ön plana çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, bugün, toplumu ve çevreyi ilgilendiren hemen her alanda, her sektörde, dikkate alınması gereken temel bir hedeftir, bütüncül bir çözüm yaklaşımıdır. İnşaat sektörü de, tüm bunlara bir istisna değildir; tam tersi, sürdürülebilir bir çevre ve topluma ulaşabilmede, sürdürülebilir kalkınma hedefine varabilmede, en fazla etkili olabilecek sektörlerden birisidir. Bu düşünceler ışığında, bu çalışmanın amacı, yeni bir kavram olarak ortaya çıkan sürdürülebilir yapım ile ilgili literatür araştırması yaparak ve bu araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak oluşturulacak sentezlerle, sürdürülebilir yapımın, ülkesel ve küresel ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma ile olan ilişkisini ve ülkesel koşullar bağlamında sürdürülebilir yapım yaklaşımını ortaya koymaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, inşaat sektörü, sürdürülebilir yapım.


Tam Metin: PDF