İTÜDERGİSİ/e, Cilt 16, Sayı 1-3 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mısır işleme endüstrisinde kirlilik profili ve atık azaltımı yaklaşımı

M. Evren ERŞAHİN, B. Hande TEZER, İzzet ÖZTÜRK, Cem BİLGE

Özet


Bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren büyük bir mısır işleme endüstrisi için kirlenme profili oluşturularak, çeşitli atık azaltım önerileri getirilmiştir. Bu amaçla söz konusu tesiste oluşan atıksu kaynak ve miktarları ile atıksu dışındaki atıkların tür, miktar ve özellikleri incelenmiştir. Tesiste üretim sürekli olup, ıslak öğütme ve rafineri olmak üzere iki temel proses mevcuttur. Tesisin üretim kademesindeki her bir işlem esnasında oluşan kirlilik konsantrasyonu belirlenerek kirlilik profili oluşturulmuştur. Endüstrinin biyolojik ve kimyasal kısımdan oluşan üç kademeli ileri atıksu arıtma tesisinin verimi ile deşarj suyunun kalitesi incelenerek ulusal ve uluslararası deşarj standartlarıyla kıyaslanmıştır. Kirlenme profilinin oluşturulmasında 2004-2005 dönemine ait bir yıllık kompozit numune bazlı analiz sonuçları dikkate alınmıştır. Kirlenme profili için KOİ yükü, deşarj suyunun değerlendirilmesinde ise KOİ, amonyak, nitrat, toplam fosfor ve askıda katı madde parametreleri incelenmiştir. Tesis için oluşturulan kirlenme profili incelendiğinde birim ürün başına oluşan atıksu miktarının rafineri prosesinde literatürle uyumlu olduğu; ıslak öğütme prosesinde ise literatür değerinin üstünde olduğu görülmüştür. Birim ürün başına KOİ yükleri incelendiğinde ise tesis değerlerinin literatür değerinin altında kaldığı görülmüştür. Atıksu oluşumu ve kirlilik açısından en önemli payı ıslak öğütme prosesinde yer alan evaporatör kondanse suyu oluşturmaktadır. İşletmenin arıtma tesisi performansına bakıldığında ise çıkış suyu değerlerinin ilgili ulusal ve uluslar arası yönetmelik limitlerini rahatlıkla sağladığı görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Atık azaltımı, ileri atıksu arıtımı, kirlenme profili, mısır işleme endüstrisi.

Tam Metin: PDF