İTÜDERGİSİ/e, Cilt 15, Sayı 1,3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY, Özgür ACAR

Özet


İçme suyu arııma tesisi çıkışında bakteriyel standartları sağlayan içme suyu, tüketiciye ulaşana kadar dağıtım sistemi içerisinde bir takım değişikliklere uğramakta ve heterotrofik bakteri sayısında artış meydana gelebilmektedir. Bursa İli içme suyu dağıtım sisteminde meydana gelen bakteriyel değişimlerin ve bunları etkileyen mikro-çevresel faktörlerin incelendiği bu çalışmada arıtma tesisi çıkışı itibari ile yaklaşık 10200 m’lik bir hat üzerinde çalışılmıştır. Bu hat üzerinde seçilen 5 noktadan alınan örneklerde pH, bulanıklık, bakiye klor, nitrat, orto-fosfat, amonyum azotu, TOK (Toplam Organik Karbon), HBS (Heterotrofik Bakteri Sayısı), toplam koliform ve AOK (Asimile Edilebilir Organik Karbon) ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Bursa İli içme suyu dağıtım sisteminde arıtma tesisinden başlayarak şehrin doğusuna doğru uzanan hat üzerinde uzaklığa bağlı olarak bakteri sayısının arttığını göstermiştir. TOK, AOK ve amonyum azotu azalırken HBS değeri artmıştır. Bu parametreler arasındaki korelasyon katsayıları sırası ile -0.57, -0.74 ve -0.80 olarak belirlenmiştir. Bu değerler seçilen iletim hattı boyunca mikro-çevresel faktörlerin bakteriyel çoğalma üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. TOK, AOK ve amonyum-azotu ile uzaklık arasındaki korelasyon katsayıları ise -0.64, -0.89, -0,87 dir. Bazı noktalarda bakteri sayısının içme suyu standardı limit değerlerinin üzerinde olması, dağıtım sistemindeki bakiye klor konsantrasyonunun (<0.2 mg.l-1) seçilen hat boyunca meydana gelen bakteriyel çoğalmanın kontrol edilmesinde yetersiz kaldığını ve suyun bakteriyel çoğalma potansiyeline sahip olduğunu işaret etmektedir.

 

Anahtar kelimeler: İçme suyu, HBS, Koliform, Bakteriyel yeniden çoğalma, TOK, AOK.

Tam Metin: PDF