İTÜDERGİSİ/c, Cilt 7, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yeni, suda çözünür kobalt(II)ftalosiyaninin spektroelektro- kimyasal ve elektrokatalitik davranışlarının incelenmesi

Sönmez ARSLAN, İsmail YILMAZ

Özet


Yeni, suda çözünen 2(3),9(10),16(17),23(24)-tetrakis [4-(1-naftoksi-4-sulfonik asit sodyum)] kobalt(II)ftalosiyanin, NhtCoPc (Nht burada 1-naftoksi-4-sulfonik asit sodyum tuzu), sentezlendi, elementel analiz yöntemi, spektroskopik yöntemlerle (IR ve UV–vis) karakterize edilerek ve elektro-kimyasal, spektroelektrokimyasal ve moleküler oksijenin indirgenmesine yönelik elektro-katalitik davranışları detaylı bir şekilde incelendi. Kompleksleşme reaksiyonu metanol ortamında 2(3),9(10),16(17),23(24)- tetrakis [4-(1-naftoksi-4-sulfonik asit sodyum)] ftalosiyanin, NhtH2Pc’nin UV-vis spektrum değişikliklerine göre takip edildi. Q bandının maksimum şiddette olduğu anda reaksiyon tamamlandı. Elektrokimyasal çalışmalardan şu sonuçlar çıkarılmıştır: DMSO çözeltisinde kobalt(II) kompleksi anodik dalgaya karşılık gelen bir elektronlu iki tersinir indirgenme reaksiyonu ve bir tersinir olmayan yükseltgenme reaksiyonu sergilemiştir. Gerçekleşen indirgenme reaksiyonları ve yükseltgenme reaksiyonu, Co(1+)Pc(2-)/Co(+2)Pc(2-), Co(+)Pc(3-)/Co(+)Pc(2-),ve Co(3+)Pc(2-) /Co(+2)Pc(2-) çiftlerine sırası ile karşılık gelir. İnce-tabaka hücrede sırası ile E appl = -0.60 V, E appl = -1.40 V ve E appl = 0.70 V potansiyelleri uygulanarak tek-anyonik [NhtCo(+)Pc(2-)]-, çift-anyonik [NhtCo(+)Pc(3-)]2- ve tek-katyonik türlerin [NhtCo(3+)Pc(2-)]+ iyi tanımlanmış UV-vis spektrumları elde edildi. NhtCoPc asidik ortamda elektropolimerizasyon sırasında dopant(eklenen) anyon olarak iletken polianilin ağ içine dahil edildi. Böylelikle modifiye Pt/PAni-NhtCoPc elektrot hazırlandı. Modifiye edilmiş elektrot SEM (elektron mikroskopu ile) karakterize edildi. NhtCoPc’nin polimerizasyon ortamına ilavesi ile elde edilen filmin morfolojisi önemli ölçüde değiştiği ve oluşan PAni-NhtCoPc filmin oksijen indirgenmesine yönelik redoks aktivitesinin yalnız platin ya da Pt/PAni elektrodlara kıyasla aynı deney koşullarında arttığı görüldü.

 

Anahtar Kelimeler: Ftalosiyaninler, elektrokimya, elektropolimerizasyon, oksijen indirgenmesi.

Tam Metin: PDF