İTÜDERGİSİ/c, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Seçimli civa ekstraksiyonu için amid fonksiyonlu poli vinil pridin sentezi

Hayal Bülbül SÖNMEZ, Niyazi BIÇAK

Özet


Çapraz bağlı poli(4-vinil pridin) reçinesi ‘Reillex 425’ 2-kloroasetamid ile hemen hemen kantitatif olarak DMF çözücüsü içinde kuaternize edildi. 4.03 mmolg-1 kuaternizasyon yoğunluğu ile kuaternize reçine, sulu çözeltiden seçimli civa ayrılması için etkin bir sorbenttir. Reçinenin 4 mmolg-1 civarındaki civa yükleme kapasitesi, civa bağlanmasının monoamido civa yapısı ile gerçekleştiğini göstermektedir. Yabancı iyonlar Ca(II), Mg(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II) ve Fe(III) iyonları için 0.15 M konsantrasyonda reçine tarafından ihmal edilebilir miktarda (0.1 mmolg-1) absorpsiyon gözlenmiştir. Civa bağlanması yeterince hızlı gerçekleşmekte ve birinci mertebe kinetik göstermektedir  (civa asetat çözeltisinde k=2.38 x10-3 s-1 ve civa klorur cozeltisinde k = 1.29x10-3 s-1). Kuaternize reçine sıcak asetik asit ile bağlanan civanın ayrılması ile rejenere edilebilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Poli(4-vinil pridin) reçine, kuaternizasyon, seçimli civa ekstraksiyonu.


Tam Metin: PDF