İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yeni porfirazinlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Behice Şebnem SESALAN, Ahmet GÜL

Özet


Bu çalışmada, porfirazin sentezinde kullanmak amacıyla beş farklı dinitril türevi elde edilmiştir. Bis(p-nitrobenzil)maleonitril, 6-okso-6,7-dihidro-5H-[1,4]ditiepin-2,3-dikarbonitril ve Bis(2-siyano-etiltiyo) maleonitril optimum şartlarda dahi porfirazin vermemiştir. Ancak 6,7,8,8a-tetrahidro-4aH-[1,4]ditiino-[2,3-b] piran-2,3-dikarbonitril (L1) ve 5-etoksi-5,6-dihidro-[1,4]ditiino-2,3-dikarbonitril (L2) ligandlarının magnezyum butonol içerisinde siklotetramerize olmasıyla hedeflenen magnezyum porfirazinler elde edilmiştir. Sentezlenen bu porfirazinler trifloroasetik asit ile reaksiyona sokularak metalsiz hale dönüştürülmüşlerdir. Çinko ve bakırın asetilasetonat kompleksleri, istenen metalli türevleri vermiştir. Tüm yeni bileşikler 1H NMR, Kütle, IR ve UV-Görünür Bölge spektroskopik yöntemleriyle ve elementel analiz sonuçlarıyla karakterize edilirken, porfirazinlerin elektrokimyasal davranışları CV  kullanılarak incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Makrohalka, porfirazin, dönüşümlü voltmetre, elektrokimya.


Tam Metin: PDF