İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kuvvetli anyonik hidrojellerin polimer çözeltileri içindeki şişme davranışı

Demet MELEKASLAN, Oğuz OKAY

Özet


Akrilamid (AAm) ve N-izopropilakrilamid’in (NIPA), farklı oranlarda 2-akrilamido-2-metilpropansulfonik asit sodyum tuzu (AMPS) ile serbest radikal çapraz bağlanma kopolimerizasyonundan anyonik hidrojeller sentezlendi. Jellerin %10’dan 100’e kadar değişen hacim oranlarında poli(etilenglikol)(PEG) içeren sulu çözeltiler içersindeki şişme davranışları incelendi. Deneysel sonuçların teori ile açıklanması  için jellerin su ve saf PEG eriyiği içersindeki şişme oranlarından yararlanarak polimer ağyapı-lineer polimer-çözücüden meydana gelen ve sistemi karakterize eden parametreler hesaplandı ve Flory-Huggins eşitliği yardımıyla sistemin teorik şişme oranları elde edildi. Teorik ve deneysel şişme oranlarının uyum içersinde olduğu görüldü, jellerin PEG çözeltileri içersindeki şişme davranışları açıklandı.

 

Anahtar Kelimeler: Anyonik hidrojeller, Flory-Huggins eşitliği, serbest radikal çapraz bağlanma kopolimerizasyonu, şişme oranları, şişme davranışları.


Tam Metin: PDF