İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Oktakatyonik ve supramoleküler porfirazinler

Ramazan ÖZTÜRK, Ahmet GÜL

Özet


Bu çalışmada oktakatyonik ve nona nükleer  supramoleküler porfirazin kompleksleri sentezlenmiş ve spektral yöntemlerle karakterize edilmiştir. Hedeflenen oktakatyonik ve supramoleküler yapıların hazırlanması için daha önce çalışma grubumuz tarafından sentezlenmiş olan oktakis (2-hidroksietiltiyo) porfirazinatomagnezyum (MgOHPz) molekülü yeniden sentezlenmiştir. Supramoleküler yapının ilk basamağı olan MgOHPz molekülünün DCCI katalizörlüğünde piridin karboksilik asit ile kondenzasyonundan sonra oluşacak  periferal konumda 8 tane piridin donör grubu içeren yeni bir porfirazin yapısı sentezlenmiş, ikinci adımda periferal piridinler kuaternize edilip okta katyonik yapıya ulaşılmıştır. Son aşama olarak da periferal piridinler üzerinden paramanyetik VO(acac)2 metal merkezleri ile koordinasyon bağları oluşturmak suretiyle nonanükleer supramoleküler sistemler elde edilmiştir. Ayrıca sentezlenen paramanyetik supramolekülün EPR yöntemi ile yapısı aydınlatılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Porfirazin, supramolekül, EPR, Kompleks.


Tam Metin: PDF