İTÜDERGİSİ/b, Cilt 5, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kredi temerrüt swapları ve Türkiye'nin CDS priminin tahmin edilmesine yönelik bir uygulama

Abdullah Selim KUNT, Oktay TAŞ

Özet


Kredi temerrüt swapı (Credit Default Swap – CDS) en yalın tanımıyla kredi riskini etkin bir biçimde yönetme amacıyla satın alınan bir çeşit finansal sigorta sözleşmesidir. Kredi temerrüt swap spreadi (primi) de bu sigorta sözleşmesinin prim tutarı olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı “Kredi Temerrüt Swap” sözleşmelerini derinlemesine inceleyerek Türkiye’nin kredi temerrüt swap primini tahmin edecek bir model geliştirmeye çalışmaktır. Kredi temerrüt swapları genel hatları itibariyle satım opsiyonlarına büyük benzerlik gösteren finansal enstrümanlardır. Bu yapısal benzerlikten hareketle bir satım opsiyonunun fiyatının belirlenmesinde etkili olan beş temel değişkenin aynı zamanda kredi temerrüt swap priminin belirlenmesinde de etkili olabileceği fikrinden yola çıkılmıştır. Opsiyon fiyatlama modelinde yer alan put-call paritesi teoreminden yola çıkılarak öncelikle satım opsiyonları ile kredi temerrüt swapları arasındaki ortak nokta tanımlanmıştır. Ardından Türkiye’nin yurtdışında işlem gören 1,2,3,4,5,7 ve 10 yıl vadeli CDS sözleşmelerinin prim tutarlarından oluşan ve 19/10/2000 - 17/01/2008 tarihlerini kapsayan yaklaşık 6 yıllık bir veri seti ile çalışılmış ve opsiyon fiyatlamasında etkili olan beş temel değişkenden risksiz faiz oranı, referans varlığın getirisi ve referans varlığın getirisinin volatilitesi ile CDS primleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak, örneklem içinden son bir yıl ve son dört aya ait veriler oluşturulan modelin dışında bırakılarak, ilgili zaman dilimleri için kestirimler yapılmıştır. Kestirimlerin sonuçları  gerçekleşmelerle kıyaslanarak modelin kestirim gücü sınanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Kredi türev ürünler, kredi temerrüt swapı, swap primi, put-call paritesi, birim kök.

 


Tam Metin: PDF