İTÜDERGİSİ/b, Cilt 4, Sayı 1 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bilişim sistemleri üst düzey yöneticilerinin rollerini etkileyen unsurlar

Ruşen Ahmet ALBAYRAK, İsmail Hakkı BİÇER

Özet


Yeni bilgi teknolojilerinin kuruluşlara kazandırabileceği rekabet üstünlüğü, teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve kolaylaşması göz önüne alındığında bilgi veya teknolojinin etkin yönetilmesiyle elde edilebilir. Kuruluşların bilişim sistem ve teknolojilerinin yönetiminden, modern örgüt yapılanmalarında Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticileri (BSÜDY/Chief Information Officer-CIO) sorumludur. Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticisi’nin kaynaklarda geçen rolleri, örgütlerde bilişim teknolojisi ve sistemleri yönetiminin gelişim sürecini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. Çeşitli ülkelerde yapılmış çalışmalarda, yöneticinin kişisel özellikleri, örgütteki yeri ve çalıştığı kuruluşun bilişim sistemleri gelişmişlik düzeyi ile rollerinin nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı da, yazın incelemesindeki modelden yola çıkarak, Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticisinin rollerini ve bu rolleri etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Araştırma modeli, Türkiye’de finans, sanayi ve kamu sektörlerinde görev yapan 130 Bilişim Sistemleri Üst Düzey Yöneticisi üzerinde test edilmiştir. Veriler, güncel yazın incelenerek hazırlanan bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Soru formunda yer alan ifade grupları, önceki çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış ölçekler temel alınarak geliştirilmiştir. Toplanan veriler, betimleyici faktör analizlerinden sonra regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Modelin içerdiği unsurlar arasındaki ilişkiler açığa çıkarılarak daha önce yapılmış çalışmalarla karşılaştırılmış, benzerlikler ve farklılıklar tanımlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Bilişim sistemleri, bilişim sistemleri üst düzey yöneticisi, bilişim sistemleri gelişmişlik düzeyi, bilişim sistemleri yönetim öncelikleri.


Tam Metin: PDF