İTÜDERGİSİ/b, Cilt 3, Sayı 1 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar

Ahmet Ferda ÇAKMAK, İsmail Hakkı BİÇER

Özet


İşe yerleştirme, performans değerleme, ücretlendirme, eğitim ve motivasyon insan kaynakları yönetiminin temel unsurlarıdır. Bunlar arasında performans değerleme, diğer insan kaynakları sistemlerinin kurulmasında üstlendiği yardımcı rol nedeniyle, önem derecesinde en ön planda yer almaktadır. Ayrıca değerleme sayesinde çalışanların verimliliği belirlenir ve sürekli gelişim planlarıyla bireylerin desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanır. Sonuç olarak performans değerleme bir organizasyonun insan kaynaklarının verimliliğini arttırmada temel bir gerekliliktir. Çalışanların organizasyona karşı tutum ve tepkileri, uygulamalı psikoloji dalında en çok araştırılan konu başlıklarından biri olmuştur. Benzer olarak araştırmacı ve uygulamacılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılan bir diğer konu da performans değerlemedir. Çalışanların performans değerleme süreci hakkındaki tutumları ve tepkileri, performans değerleme sisteminin faydası değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriterlerden biridir. Bu çalışmada, konuyla ilgili yazın incelenmiş ve bu doğrultuda çalışanların performans değerleme sistemi memnuniyetlerini etkileyebilecek algı ve tutumlar belirlenmiştir. Teorik beklentiler doğrultusunda oluşturulan araştırma hipotezleri, kamunun sahipliğini yaptığı özel bir işletmede sınanmıştır. Veriler, güncel yazın incelenerek, özgün olarak hazırlanan bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Soru formunda yer alan ifade grupları, önceki çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış ölçekler temel alınarak geliştirilmiştir. Toplanan veriler, yapılan betimleyici faktör analizlerinden sonra regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, memnuniyetle ilişkili unsurlar açığa çıkarılmıştır. Araştırma sonuçları, daha önceden yapılmış çalışmalarla karşılaştırılarak oluşan farklılıklar yorumlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Performans değerleme sistemi, algı ve tutum, etkinlik, memnuniyet.


Tam Metin: PDF