İTÜDERGİSİ/a, Cilt 2, Sayı 1 (2003)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul'da eğitim donatımlarının kent dışı kampuslaşma eğilimlerinin incelenmesi

Suat ÇABUK, Yücel ÜNAL

Özet


1970 sonrasında dünyada, 1980 sonrasında Türkiye’de hızlı bir değişim dönemine girilmiştir. Özellikle ekonomik, sosyal, teknik ve politik alanlarda yaşanan değişimler, yeni olguların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Eğitim, yeni olguların ortaya çıktığı, hızlı değişimlerin yaşandığı alanların başında gelmektedir. Yaşanan değişimlerin bir sonucu olarak, Türkiye’de eğitim donatımı planlamasının ve uygulamasının yeniden ele alınmasına ve yeni yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’da eğitim donatımlarının kent dışı kampuslaşma eğilimleri irdelenmektedir. 2001 yılında İstanbul’da 466 kamu okulu, 91 özel okul, 3 devlet üniversitesi ve 6 vakıf üniversitesi ile gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler, istatistiki analize tabi tutulmuştur. Değerlendirme sonucunda, geleneksel planlama yaklaşımının ortaya koyduğu eğitim donatımı planlamasının ve uygulamasının aksine, İstanbul’da eğitim kademelerinin tümünde, kent dışı kampuslaşma eğiliminin benimsendiği gözlenmiştir. Planlamada yaşanan bu boşluğun ortadan kaldırılması amacıyla “İstanbul’da Eğitim Donatımları Yer Seçim Model Şemaları” geliştirilmiştir.