İTÜDERGİSİ/a, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kayseri'de konut alanı yer seçimi ve hanehalkı hareketliliği

Füsun KOCATÜRK, Fulin BÖLEN

Özet


Kentleşmenin gelişimiyle birlikte konut alanı yer seçimi ve hanehalkının yer seçimi davranışları konut pazarı içinde ele alınan önemli konular arasına girmiştir. Farklı sosyo-ekonomik yapılardaki hanehalkının yer seçimi davranışları, kentsel yapının gelişiminde etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada hanehalkının sosyo-ekonomik özelliklerinin, hareketlilik özelliklerinin ve konut alanı yer seçimi tercihlerinin Kayseri kentsel mekanına etkisi araştırılmıştır. Neo-klasik yer seçimi kuramları ve davranışsal yaklaşımlar içinde ele alınan bu araştırmada, Speare’nin konut memnuniyet modeli Kayseri koşullarına göre geliştirilerek, rasgele yöntem ile planlı konut alanları, toplu konut alanları ve gecekondu önleme bölgelerinden seçilmiş örnek alanlarda uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre konut ve komşuluktan memnuniyet hareketlilik kararında belirleyici öğelerdir. Elde edilen bulgular değerlendirilerek Kayseri’de, konut alanlarında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için uygulanabilecek konut politikaları ve planlama ile ilgili öneriler yapılmaktadır.

 

Anahtar Sözcükler: Hanehalkı hareketliliği, konut alanı yer seçimi, memnuniyet


Tam Metin: PDF