İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nun stratejik me-kânsal planlama yaklaşımı açısından değerlendirilmesi

Reyhan YILDIZ, Hale ÇIRACI

Özet


Türkiye’de metropoliten bölge ölçeğinde stratejik mekânsal planlamada önemli problemlerin yaşandığı bu konuda yapılan araştırmalardan ve uygulama sürecindeki anlaşmazlıkları çözmek üzere ortaya konan yargı kararlarından bilinmektedir. Bu çalışmada, metropoliten yönetimlerin yasal statüsünü belirleyen 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası ile getirilen yeni düzenlemelerin, mevcut yönetim ve planlama sorunlarına ne ölçüde yanıt getirdiği tartışılmaktadır. Bu doğrultuda, 5216 sayılı yasa, Avrupa’da metropoliten bölge ölçeğinde stratejik mekânsal planlama konusundaki gelişmeler ve bu konuda geliştirilen kriterler göz önüne alınarak değerlendirilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Stratejik mekânsal planlama, metropoliten bölge ölçeği, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.


Tam Metin: PDF