İTÜDERGİSİ/a, Cilt 6, Sayı 2 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yabancı yatırımların yerseçimini etkileyen faktörler: Türkiye örneği

Lale BERKÖZ, Şevkiye Şence TÜRK

Özet


1980 yılından başlayarak izlenen dışa yönelme programı kapsamında dış yatırımlarla ilgili mevzuatın serbestleştirilmesinin ardından yabancı sermaye girişleri ve dış yatırım alanlarında önemli gelişmeler olmuştur. Seksenli yıllarda yabancı sermaye girişlerinin arttırılması amacıyla yapılan yasal ve örgütsel düzenlemeler sonucunda Türkiye’deki yabancı sermayeli firmaların sayısı 29 kat artmıştır. Buna rağmen, bu artış diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında beklenenin altındadır. Günümüzde de coğrafi konumunun sağladığı avantaj, İstanbul’un dünya ekonomik sistemi içinde bölgesel pazarlara ve kaynaklara ulaşmada küresel sermaye için tercih edilen önemli bir düğüm noktası durumuna gelmesine neden olmaktadır. Başka bir deyişle, İstanbul bölgelerarası ağlar içinde kontrol ve erişim fonksiyonlarının merkezi olmaya adaydır.  Bu bakımdan bu çalışmada, 1990–2003 yılları arasında Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) bölgesel dağılımlarının il düzeyinde belirleyicilerini saptamak amaçlanmaktadır. İkinci olarak, aynı zaman aralığında Doğrudan Yabancı Yatırımların sektörlere bağlı yatırım belirleyicilerini incelemektir.

 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, yığılma ekonomileri, pazar büyüklüğü, bilgi harcamaları, alt yapı, yatırım teşvikleri.


Tam Metin: PDF